Opevnění podhradí a dřevěná cesta v Mostecké ulici

Praha 1, Malá Strana

Mostecká, Josefská

archeologické doklady osídlení

MHD, zastávka tramvaje Malostranské náměstí, dále pěšky Mosteckou ulicí směrem ke Karlovu mostu. Pozůstatky konstrukce jsou skryty pod dlažbou současné vozovky.

Terény v Mostecké ulici a jejím okolí jsou dochovány pod násypem vysokým min. 2,5 metru. Překryl kamenitou 11 m širokou silnici od Juditina mostu. Jestli vznikla v době románské spolu s mostem (2. pol. 12. st.), nebo později, po vzniku gotického města (2. pol. 13. st.), se nepodařilo zjistit. Na povrchu se dochovalo několik velkých křemencových kamenů, byly objeveny ve stěně tunelu pod zúžením Josefské ulice. Komunikaci vybudovali bytelně, se základovou kamennou konstrukcí v podobě stupňovitě se zahlubujícího úvozovitého koryta hloubky 0,8 metru a šířky více než 7 metrů, vyplněného omletými opukovými a říčními valouny. „Kufr“ románské (?) silnice byl zakopán do konstrukcí staršího dřevěného prostranství z 9. a 10. století.

Ze staršího prostranství byla zastižena pravidelná síť základových rámů či nízkých komor o délce přibližně 4 metry. Síť rámů je z poloviny 10. století, její šířka (S–J) přesahovala 23 metrů. Výkop se dostal pod tuto nejmladší úpravu pouze v jediném místě – v kabelové komoře před dnes srbským vyslanectvím, kde prohloubením o další metr dosáhl až na rostlý terén. Zvrstvení zde vydalo svědectví o osmi opravách dřevěné cesty, což dokládá dlouhou dobu trvání komunikace (nejstarší oprava je z konce 9. století). Na jiném místě graficky rekonstruovaného vydřeveného prostranství – pod sklepy vinárny v čp. 271 – byly objeveny pochozí dubové fošny připevněné na základové rámy. Zbytky dřevěných základů prostranství 10. století jsou pod dnešní dlažbou dodnes dochovány zejména na jižním okraji Mostecké ulice, uprostřed jsou poničeny románskou (?) silnicí a dnešní kanalizací.

Dřevěná cesta zpočátku probíhala vně hradeb ležících severně od ní. Nález při zřizování nových sklepů v roce 1994 v domě čp. 42 přinesl vůbec první informaci o existenci raně středověkého opevnění Malé Strany. Z hradby kolem roku 900 ze dřeva, kamenů a hlíny se dochovalo 7,8 metru široké těleso do výšky 0,75 metru a před ní na jihu příkop 9,7 metru široký a 2,3 metru hluboký. Ze strany města měla hradba dřevěnou stěnu, zevně kamennou zeď na sucho. Vnitřek hradby zpevňovaly základové rámy a následně roštové výztuže s plochami skládaných kamenů, jakých se dochovalo pět pater. Pod příkopem z doby okolo roku 900 byl nalezen příkop ze starší stavební fáze fortifikace, užší a hluboký až pět metrů, který vznikl dříve, snad někdy okolo roku 800. Pozůstatek hradby je odstraněn, výplň příkopu pod podlahou nové místnosti zůstala místy dochována.

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 8.2.2018
Autor: Jarmila Čiháková

Použité prameny:
  • Čiháková, J. 2001: Raně středověké fortifikace na jižní hranici pražského levobřežního podhradí. In: M. Ježek – J. Klápště eds., Pražský hrad a Malá Strana. Mediaevalia archaeologica 3, Praha, 29–135.
  • Čiháková, J. 2008a: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. Praha. (e-Book).
  • Čiháková, J. 2009a: Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století. Staletá Praha 25/1, 2–30.
  • Čiháková, J. – Havrda, J. 2008: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání. Archeo- logické rozhledy 60, 187–228.