Mariánské náměstí a kostel Panny Marie Na Louži

Praha 1, Staré Město

Mariánské náměstí

zaniklý středověký kostel

MHD, stanice metra A Staroměstská, dále pěšky Valentinskou ulicí na Mariánské náměstí. Dochované základy stavby jsou skryté pod dlažbou jižní části náměstí.

Kostel Panny Marie na louži byl zbořen v roce 1791 v souvislosti s přestavbou sousedního Clam-Gallasova paláce. Vzhled kostela lze rekonstruovat z obrazových materiálů 18. století, dvou rytin a kopie bouracího plánu. Nejstručnější popis by pravděpodobně konstatoval, že plány ukazují trojlodní baziliku s trojbokým závěrem a západní hranolovou věží, vystavěnou nejspíše s využitím starších románských konstrukcí v průběhu 14. století. Protože nejstarší dochovaná zmínka pochází až z roku 1268, je existence románské stavby doložena pouze nálezem pískovcového sloupku s patkou a zdobenou krychlovou hlavicí, k němuž došlo roku 1908. Sloupek, datovaný historiky umění do druhé poloviny 12. století, bývá většinou pokládán za součást někdejší empory. Zmíněné plány kostela P. Marie byly částečně ověřeny archeologickým výzkumem omezeným na plochu kopané vodovodní přípojky. Výkop zachytil lomové opukové zdivo v síle jednoho metru. Pravděpodobně šlo o zeď mezilodní arkády mezi hlavní a jižní lodí. S kostelem souvisí i nález zjištěný výzkumem na vedlejší parcele Clam-Gallasova paláce (čp. 158). Sonda umístěná na nárožní zahrádce paláce za ohradní zdí do Husovy ulice doložila v tomto místě střídání sídlištních a hrobových nálezů. Nejstarší sídlištní situace tvořená terénní vrstvou byla porušena starším hřbitovním horizontem. Do něj se zahluboval dřevohliněný dům se zachovalým suterénem, jehož zásyp obsahoval keramiku 13. století. Po zániku stavby se na místě opět pohřbívalo.

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 3.2.2018
Autor: Michal Tryml

Použité prameny:
  • Stehlíková, D. – Tryml, M. 1986: Výzkum staroměstské osady Na louži. Staletá Praha 16, 85–98. Stocký, A. 1925: Praha pravěká. Praha.