Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad (Palladium)

Praha 1, Nové Město

náměstí Republiky 1078

pozůstatky románské zástavby

MHD, zastávka tramvaje Náměstí Republiky; příp. stanice metra B Náměstí Republiky. V nákupním centru Palladium jsou na třech místech prezentována torza domů spolu s informačními panely.

V místě současného nákupního centra Palladium, které do své plochy začlenilo někdejší jízdárnu a dochované torzo hlavní budovy vozatajských kasáren Jiřího z Poděbrad, proběhl jeden z největších archeologických výzkumů v centru Prahy. Rozsáhlá, více než 1,5 hektarová plocha pozemku mezi náměstím a ulicemi Truhlářskou a Na Poříčí prošla v průběhu staletí poměrně složitým vývojem, který nicméně můžeme rozčlenit do čtyř základních časových etap. První z nich reprezentuje středověké předlokační osídlení, jehož počátky zde spadají nejpozději do období okolo poloviny 12. století. Archeologické stopy po tomto období reprezentují nejen četné zahloubené interiéry dřevohliněných staveb, ale také nálezy románských kamenných domů. Doložena byla též intenzivní řemeslná činnost především zpracování železa a barevných kovů, které představovalo velmi důležitou složku zdejších výrobních aktivit. K náhlé změně v tomto vývoji dochází v 1. polovině 13. století, kdy zdejší zástavba v relativně krátké době mizí. Zánik zdejšího osídlení dáváme do souvislosti s výstavbou staroměstského opevnění ve 30. letech 13. století. K další razantní změně došlo po založení Nového Města Karlem IV. roku 1348, kdy se místo stalo součástí opevněného města. Na nároží náměstí a ulice Na Poříčí byl založen městský špitál s kostelíkem Panny Marie.

 

V průběhu 2. poloviny 14. století vyrostly postupně kamenné domy v čele hloubkových parcel také po obvodu náměstí a v přilehlých ulicích. Archeologie přinesla četné doklady hrnčířské výroby (především od 2. poloviny 15. století) i doklady vaření piva (hvozdové pece) či zpracování potravin (potravinářské pece). Součástí archeologických nálezů tohoto horizontu byly též četné studny a odpadní jímky v zadních částech parcel, které byly zdrojem mnoha zajímavých dokladů o materiální kultuře novoměstských měšťanů. Špitál i četné domy v okolí byly vypleněny a poškozeny v průběhu husitských válek, nicméně provoz samotného špitálu byl definitivně ukončen až v průběhu 1. třetiny 16. století. Třetí časovou etapu reprezentuje období od třicetileté války, kdy celý pozemek sjednotila výstavba kapu­cínského kláštera s rozlehlou zahradou. Dosud stojící domy byly postupně po roce 1631 vykoupeny, strženy a celý rozsáhlý pozemek převrstvil stavební odpad z jejich demolice. Částečně v místech někdejšího středověkého špitálu vyrostl dodnes stojící kostel sv. Josefa (1636), na nějž od severu navazovaly budovy konventu. Přestože oficiálním řádovým hřbitovem byla kostelní krypta, odkryl archeologický výzkum v jihovýchodním rohu zahrady nevelký hřbitov, který můžeme nejspíše dávat do souvislosti s provozem klášterní nemocnice. Po zrušení kláštera císařem Josefem II. opustili řádoví bratři v červnu 1795 konvent a o rok později již areál obývali vojáci, kteří i nadále využívali budovy kláštera. Na zahradě kláštera vyrostly provizorní dřevěné stáje nahrazené rozsáhlou kamennou budovou až ve 40. letech 19. století. Roku 1861 pak byla dokončena hlavní budova vozatajských kasáren, která v čele náměstí vystřídala stržené budovy klášterního konventu. Armáda vlastnila celý areál až do roku 1993, kdy došlo k jeho odprodeji a následné výstavbě obchodního centra, otevřeného na sklonku roku 2007.

V letech 2004–2005 proběhla hlavní sezóna velmi rozsáhlého archeologického výzkumu (čp. 1078). Mezi mnoha zajímavými nálezy dominují objevy románských kamenných domů, známých do té doby v naprosté většině případů z prostoru Starého Města. Nejmonumentálnější z těchto domů byl odhalen v interiéru hlavní budovy bývalých kasáren. Stavba palácového charakteru obdélného půdorysu o rozměrech 25 × 8 metrů byla orientována v severojižním směru. Jednalo se o minimálně dvouprostorový dům se dvěma vstupními šíjemi od východu a záchodovým rizalitem při severozápadním nároží. Suterén paláce, zahloubený 2 metry pod úroveň tehdejšího pochozího terénu, byl zaklenut křížovou klenbou na středové pískovcové sloupy s patkami zdobenými v rozích drápky. Východně od paláce byly v ploše bývalého nádvoří kasáren odkryty další dvě stavby stavěné románskou technikou z opukových kvádříků. Vedle obdélného celokamenného domu o velikosti 11 × 8 metru se vstupní šíjí byl v úplně zadní části pozemku odhalen výrazně zahloubený, původně dřevohliněný dům o rozměrech 13,4 × 6,4 metru s kamennou vstupní šíjí. Tento typ domu s kombinací kamenných a dřevěných prvků představuje naprosto unikátní doklad architektury románské Prahy. Ze zkoumané plochy bylo výzkumem získáno velké množství drobných nálezů z různých etap vývoje zdejšího osídlení.

Jedním z nejvýznamnějších předmětů mezi nálezy byl masivní, téměř deset gramů vážící zlatý prsten. V jeho lůžku byl zasazen oválný kámen s rytou výzdobou, po obvodu lůžka byl vyveden rytý zrcadlově obrácený nápis v hebrejštině. Písmena MŠH BR ŠLMH, tedy Moše bar Šlomo (Mojžíš syn Šalamounův) nás s největší pravděpodobností odkazují ke jménu majitele prstenu. Vsazený tmavě zelený kámen (prasem či plazma) byl zdoben rytou postavou, která byla interpretována jako Victoria – římská bohyně vítězství. Gemma samotná je datována do 3. až 4. století, nicméně prsten je bezpochyby středověký, a to z přelomu 12. a 13. století. Prsten byl nalezen v běžné vrstvě sídlištního odpadu a nejspíše byl svým majitelem ztracen. Připomínkou bohaté historie tohoto místa jsou v dnešní novostavbě pouze osamocené prezentace nejvýznamnějších románských staveb. Torzo rozměrného kamenného paláce je umístěno v prostoru současného knihkupectví v prvním suterénním podlaží. Do volného prostoru obchodního atria byly přesunuty relikty kamenného domu (prostor před kavárnou v druhém suterénním podlaží) a kamenné vstupní šíje dřevohliněného domu (prostor pod eskalátory ve druhém suterénním podlaží).

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 8.2.2018
Autor: Petr Juřina - Martin Vyšohlíd

Použité prameny:
  • Dragoun, Zd. 2008: Prezentované pozůstatky románských obytných staveb v areálu obchodního centra Palladium na náměstí Republiky v Praze. Zprávy památkové péče 68/4, 264–267.
  • Juřina, P. 2006: Objev kamenného románského paláce na Novém Městě pražském. Forum Urbes Medii Aevi 3, 170–177.
  • Juřina, P. et al. 2005: Předběžná zpráva o výsledcích plošného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v letech 2003–2006. Archaeologica Pragensia 17, 211–232, 242–248.
  • Juřina, P. et al. 2006: Praha 1 – Nové Město, Náměstí Republiky čp. 1078/II a 1079/II – areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Pražský sborník historický 34, 356–374.
  • Juřina, P. et al. 2009a: Náměstí Republiky – výzkum století. Praha.
  • Juřina, P. et al. 2009b: (= Juřina, P. – Kašák, K. – Valkony, J. – Vyšohlíd, M.) Východní partie opevnění Starého Města pražského a její vliv na proměny sídelní struktury. Forum Urbes Medii Aevi 5, 256–261.
  • Juřina, P. – Kašpar, V. – Podliska 2016: Projekt„Náměstí republiky“ a jeho přínos k rozvoji metodiky velkoobjemových výzkumů. In: I. Boháčová – M. Šmolíková a kol., Praha archeologická. Archaeologica Pragensia, Supplementum 3, Praha, 370–371.