Hradiště Vinoř

Praha 9, Vinoř

poloha Velé a Malé hradiště v zámeckém parku

Polykulturní lokalita zahrnující zejména raně přemyslovské hradiště a vrcholně středověkou tvrz

Pěšky ze zastávek MHD ve Vinoři či v Satalicích, odkud je spojení na trasu metra C, stanice Ládví.

http://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/praha_vinor_hradiste

Přestože lokalita byla archeologům známá již od 19. století, byla jí po dlouhou dobu věnována jen okrajová pozornost. V 80. letech nechala pořídit detailní plán hradiště J. Richterová, jež zde též provedla orientační povrchové sběry. Od roku 2013 ji soustavně zkoumají studenti Ústavu pro archeologii FF UK pod vedením J. Hasila a I. Štefana, a to kombinací nedestruktivních metod (povrchové sběry, geofyzikální měření, detektorová prospekce) i archeologického odkryvu, díky čemuž se podařilo zrekonstruovat pozoruhodný sídelněhistorický vývoj této části pražské krajiny, který trval od mladší doby kamenné (neolitu) až do novověku.

Prologem těchto událostí bylo patrně ne příliš intenzivní osídlení pravěkými zemědělci v neolitu a eneolitu. Výraznou fázi osídlení naopak představuje období závěru starší doby železné, kdy zde možná vzniklo i první opevnění. Sporadické nálezy dokládají osídlení vinořského hradiště i v době laténské a římské. Nový vrchol v intenzitě využívání ostrohu, jež leží téměř v ideální polovici cesty z Prahy do Staré Boleslavi, nastal v době intenzivního zakládání hradišť v Čechách za vlády prvních generací historicky doložených Přemyslovců. V této době zde vzniklo mohutné dřevozemní opevnění apatrně též knížecí dvorec. Úvahy o centrální úloze místa pak ostatně podporují i výmluvné stopy odkazující na přítomnosti raně středověkého kostela. Ve vrcholném středověku vznikla uvnitř někdejšího hradiště osada s panským sídlem, podle kterého se roku 1396 psal její první doložený vlastník, Ješek z Hradištka. Ves a tvrz Hradištko pak po celé 15. a 16. století poměrně často střídaly své držitele, poslední zmínka o nich pochází z roku 1627.

Datum vložení: 17.5.2017 | Datum aktualizace: 19.3.2018
Autor: J. Hasil - I. Štefan

Použité prameny:
  • Daněček, V. 2005: Indicie podoby vnitřní plochy raně středověkého hradiště v Praze-Vinoři. Archeologie ve středních Čechách 9, 561–567.
  • Holec, F. 1996: Zaniklé vesnice na území hlavního města Prahy. Pražský sborník historický 29, 117–150.
  • Kuna, M. et al. 2014: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha, 305–307.
  • Richterová, J. 1997: Povrchový průzkum raně středověkých hradišť v Praze-Vinoři a Královicích. In: J. Kubková et al. eds., Život v archeologii středověku. Sborník věnovaný Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 525–534.