Zaniklá tvrz Slavětice

Povrchové relikty tvrze

Praha 9, Klánovice

východně od usedlosti Nové Dvory

Tvrziště Slavětice je jednou z komponent středověké sídelní sítě, jejíž pozůstatky dnes ukrývá komplex Klánovického lesa. Současná podoba lokality je modelovým příkladem dochování vrchnostenského sídla v podobě povrchových reliktů.

Od železniční stanice Praha-Klánovice pěšky po modré turistické značce směrem na Nové Dvory a Xaverov. V jarních měsících může být přístup na památku poněkud obtížný.

http://archeopraha.cz/node/293

Jedním z uzlů zaniklé středověké sídelní sítě, jejíž pozůstatky dodnes ukrývá Klánovický les, byla tvrz Slavětice. Podobně jako ostatní zaniklá sídliště na samotném východním okraji dnešního území hl. m. Prahy bylo i slavětické panské sídlo vesměs v držení vrchností sídlících v Praze, mezi kterými najdeme klášter Strážců Božího hrobu Na Zderaze, který je jako majitel Slavětic uveden v první pramenné zmínce k roku 1349 a později pražské měšťany i drobné šlechtice.Od 15. století pak byly Slavětice součástí panství Dubeč a Průhonice. K roku 1586 je tvrz zmiňována jako pustá, naposledy o „slavětické věži“ slyšíme roku 1589.

Prozatím jediný archeologický výzkum v areálu tvrze provedl roku 1957 budoucí významný čelákovický regionalista, toho času ještě student historie, Ludvík Skružný. Jeho nejdůležitějším přínosem bylo získání keramického souboru, který dnes datujeme na počátek 13. století; jedná se tedy o nejstarší archeologické doklady středověkého osídlení v dnešním Klánovickém lese. Nezodpovězena však musí zůstat otázka, zda již v této době stálo ve Slavěticích panské sídlo. Jeho relikty dnes nalezneme východně od usedlosti Nové Dvory na terase nad nivou Blatovského potoka. Pozůstatky tvrze zaujímají přibližně čtvercovou plochu o rozměrech cca 60 x 65 m, která využívá patrně přirozeného, nepříliš výrazného ostrohu. V areálu slavětické tvrze je tak možno pozorovat dva hlavní povrchové útvary, z nichž jeden, centrálně položený, lze hypoteticky považovat za pozůstatek obytné budovy, zatímco ve východním nároží se patrně nacházela ona v písemných pramenech zmiňovaná slavětická věž. Cca 20 m jihovýchodně kopíruje průběh opevnění podlouhlá, uměle vytvořená vodní nádrž, jež je tradičně označována jako příkop.

Datum vložení: 17.5.2017 | Datum aktualizace: 2.2.2018
Autor: Jan Hasil

Použité prameny:
  • Beránek, M. 2011: Zaniklá vesnice v poloze „V Žáku“ v Klánovickém lese (Praha). K problematice plánovitých sídelních forem. Studia mediaevalia Pragensia 10/1, 91–204.
  • Sedláček, A. 1998: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl patnáctý. Praha.
  • Skružný, L. 1975: Pravěké a časně historické osídlení v katastru Klánovic a okolních obcí. Zpravodaj středočeské vlastivědy a kronikářství 7, 33–64.