Z Butovic do Hlubočep

Putování za archeologickými a historickými památkami Prokopského a Dalejského údolí

Praha 13, Praha 5, Jinonice - Radlice

Bucharova 1314/8

MHD (metro B, Nové Butovice), pěšky či na kole po vycházkových trasách v Prokopském údolí a jeho blízkém okolí. Trasa zabere cca 3, 5 hodiny.

Trasa prochází z východního okraje Stodůlek, přes území Jinonic až do Hlubočep. Její mi dominantami jsou butovické hradiště s pozůstatky opevnění z raného středověku, areál s původně románským kostelem sv. Vavřince v Butovicích a Dívčí hrady - místo zaniklého středověkého hrádku s výhledem na údolí Vltavy.

Trasa vycházky končí na železniční stanici Praha - Žvahov, odkud je možné sejít dolů do Hlubočep a napojit se na vycházku Hlubočepské industriální památky, která vede přes Prokopské údolí zpět do Nových Butovic.

 

 

Office Park Nové Butovice, Nové Butovice

Bucharova 1314/8

Při stavbě Office Parku Nové Butovice, v jehož prostoru stávala budova bývalého Akcízu – celnice pro výběr potravní daně, byly v 80. letech 20. století objeveny pozůstatky sídlišť a pohřebišť z eneolitu, starší doby bronzové a mladší doby železné.

Naleziště postupně celé zničeno novou výstavbou.

OC Galerie Butovice, Jinonice

Radlická 117

Prostor bývalých Závodů průmyslové automatizace v Jinonicích, na jehož místě dnes stojí nákupní centrum Galerie Butovice, je již od 60. let 20. století známou archeologickou lokalitou, místem nálezu části sídliště a pohřebiště únětické kultury ze starší doby bronzové.

Naleziště celé zničeno novou výstavbou.

retenční nádrž, Jinonice

nádrž na Prokopském potoce

Na polích v místě a okolí dnešní retenční nádrže na Prokopském potoku mezi Malou Ohradou a nákupním centrem Galerie Butovice byly v 80. letech 20. století zachyceny pozůstatky sídlišť neolitických kultur s lineární a vypíchanou keramikou a také mohylové a knovízské kultury ze střední a mladší doby bronzové.

Lokalita zanikla stavbou nádrže.

butovické hradiště, Jinonice

Zlomky keramiky, pocházející ze sběrů, dokládají osídlení plochy hradiště již v eneolitu, kdy tu zřejmě stálo výšinné sídliště řivnáčské kultury. V 8. až 9. století n. l. tu stálo hradiště, které bylo centrem zdejšího raně středověkého osídlení a patřilo do soustavy soudobých hradišť na území Prahy.

Ostroh nad soutokem Prokopského a Dalejského potoka.

Prezentace o hradišti http://praha-archeologicka.cz/p/355

Areál hradiště Butovice o rozloze asi 9 hektarů na mohutném ostrohu nad údolím Prokopského potoka byl ze tří stran přirozeně chráněn strmými svahy. Na severovýchodě a východě byl ohrazen dvěma pásy příčného opevnění. Vnější val se díky zemědělské činnosti nedochoval. Vnitřní val, patrný jako výrazná mez, vede napříč plochou hradiště a dělí ji na dvě části.  Archeologický výzkum v roce 1964 odhalil stopy zaniklého raně středověkého opevnění na severním obvodu hradiště (Podle M. Lutovského a L. Smejtka, foto Archiv ÚAPPSČ).

kostel sv. Vavřince, Jinonice

Vavřinecká

Původně románský kostel sv. Vavřince byl postaven na konci 11. století. Kostel prošel několika přestavbami, z nichž nejvýznamnější byla pseudorománská v roce 1894. V jeho areálu se nachází hřbitov a unikátní polodřevěná zvonice. Poblíž kostela byly nalezeny stopy pravěkého osídlení.

Stojící kostel v rámci současného hřbitova.

kostel sv. Prokopa, Jinonice

U sv. Prokopa, poloha východně od Dalejského Mlýna

Kříž nad železničním mostem připomíná místo, kde stával nevelký barokní kostelík sv. Prokopa z roku 1711, oblíbený cíl výletů a lidových náboženských poutí. Ve skále pod ním bývala Prokopská jeskyně a ve svahu u vchodu do jeskyně poustevna. Jeskyně, původně zvaná Svatoprokopská, bývala jednou z největších v Českém krasu i v Čechách.

Velmi těžce dostupný terén po pěšině vedoucí kolem oplocení vojenského prostoru, v zimním období a po dešti může být nepřístupné. Kříž je viditelný rovněž zdola z Prokopského údolí.

Prokopská jeskyně se nacházela ve vápencové skále v severním skalnatém svahu Prokopského (Dalejského) údolí nad levým břehem Dalejského potoka. Lom, založený v roce 1880, zlikvidoval postupně poustevnu i jeskyni, kostel byl odstřelen v roce 1966. V průběhu činnosti lomu byly v prostoru jeskyně, bez archeologického výzkumu, nalezeny lidské a zvířecí kosti z období pleistocénu i mladších částí pravěku a jeden snad paleolitický kostěný nástroj.

Vrch Děvín - Dívčí hrady, Radlice

Lokalita je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek jako výšinné opevněné sídliště – hradiště Dívčí hrady. Středověký hrádek Děvín byl založen v polovině 14. stol. a ještě v průběhu téhož století zanikl. Pozůstatky hradu se zachovaly jen v podobě terénních nerovností v místech, kde stával, takže lokalita je dnes významná především díky působivému výhledu na Prahu a vltavské údolí.

délka úseku popis úseku cíl
0,35 km Od stanice metra Nové Butovice po ulici Bucharova směrem na jih. OC Galerie Nové Butovice.
0,52 km Okolo OC Galerie Nové Butovice po cyklostezce Řeporyje - Hlubočepy dolů z kopce. Retenční nádrž.
0,2 km Od retenční nádrže dolů na silnici Novoveská. Rozcestník cyklostezky.
0,44 km Po ulici Novoveská směrem do Prokopského údolí. Rozcestí, pěšina k butovickému hradišti.
0,55 km Pěšinou do kopce. Žlutá turistická trasa.
1,2 km Po žluté turistické značce kolem rozcestníku Butovické hradiště podél celé plochy hradiště. Rozcestí, konec žluté značky.
0,9 km Na konci plochy hradiště pokračovat po pěšině dále směrem na severovýchod do Jinonic, nescházet do Prokopského údolí. Vavřinecká ulice.
0,1 km Dále po Vavřinecká. Kostel sv. Vavřince.
0,15 km Od kostela sv. Vavřince dále po Vavřinecké ulici směrem na východ. Rozcestí, ulice Mezi Rolemi.
1 km Pokračovat ulicí Mezi Rolemi. Rozcestí.
0,6 km Z ulice Mezi Rolemi vpravo odbočka na jihozápad ke kříži na památku kostela sv. Prokopa. Zaniklý kostel Sv. Prokop (nedoporučujeme pokračovat po pěšině až k památnému kříži).
0,6 km Od sv. Prokopa stejnou pěšinou zpět na rozcestí. Rozcestí.
1,3 km Z rozcestí pokračovat dále rovně po pěšině směrem na východ, nescházet dolů z kopce. Rozcestí k hradišti Děvín.
0,15 km Z pěšiny odbočit vpravo směrem na jih. Hradiště Děvín.
0,19 km Od hradiště směrem na jih dolů z kopce na železniční stanici Praha - Žvahov. Železniční stanice Praha - Žvahov.

Datum vložení: 15.1.2017 | Datum aktualizace: 19.3.2018
Autor: Miroslava Šmolíková