O virtuální výstavě Praha doby Karla IV.

Praha

virtuální výstava ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.

Koncepce, obsah a autorství virtuální výstavy Karel IV. a Praha

vstup na výstavu: http://praha-archeologicka.cz/article/?tgo=51
kanál Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtMiLy2iK-mDQ2DF-0CsmQ
kanál služby Sketchfab: https://sketchfab.com/prahaarcheologicka

Virtuální výstava, prezentovaná v roce 2016 dosáhla počátkem roku 2020 unikátního počtu shlédnutí!!!

S nečekaným zájmem veřejnosti se setkala videa, prezentovaná na kanálu You Toube. Naprosto výjimečný je zájem o video, prezentující virtuální rekonstrukci stavby unikátní pražské památky - Karlova mostu.

K počátku roku 2020 zhlédlo prezentaci více jak milion diváků a jejich počet nadále roste!

Tvůrcům gratulujeme!

K 6. prosinci 2016, tedy na sklonku roku, věnovaném 700. výročí narození císaře Karla IV., zpřístupnil Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. virtuální výstavu

Praha doby Karla IV.

Výpověď archeologie, torzální architektury a archivních fondů (urbanismus, každodennost a vybrané stavební projekty)

Stavební podoba jednoho z nejvýznamnějších projektů Karla IV. – nová koncepce výstavby Prahy jako přední evropské metropole, je dnes setřena mnohonásobnými vrstvami jejího urbanistického vývoje v mladších historických etapách i době moderní.  Běžně známé jsou tak dnes pouze mimořádné a dosud dochované nejvýznamnější stavby v historickém jádru Prahy. Ty náleží k prvořadým památkám gotické evropské architektury, neumožňují však ucelené poznání a pochopení východisek  a celkového velkorysého konceptu proměn Prahy a tedy i významu  tohoto zásadního počinu Karla IV.

Stavební boom posledních desetiletí, spojený často s výraznými stavebními zásahy do historického jádra Prahy, umožnil archeologii, historii architektury i dalším historickým oborům postupné shromažďování rozsáhlého pramenného  fondu k tématu urbanismu,  stavebních typů profánní zástavby, sakrálních staveb i či staveb nebo  koncepčního řešení městské infrastruktury vrcholného středověku. Informace, zprostředkované povětšině jen v obecné rovině písemnými prameny či právě dosud stojícími památkami, lze tak dnes doplnit o zcela nové a konkrétní poznatky dalších vědních oborů, které dosud nebyly v ucelenější podobě představeny. Tyto poznatky jsou dlouhodobě získané převážně v souvislosti se záchranným výzkumem a dokumentací často jen torzálně dochovaných či aktuálně zanikajících památek. Přesto lze na základě jejich systematického vyhodnocování představit koncept výstavby metropole v celé jeho šíři a zejména v dosud nepoznaných detailech a souvislostech. Témata, která lze takto postihnout, zahrnují např. koncept výstavby Nového Města pražského a výstavby mimořádných sakrálních staveb, jejichž stavební typy mají své předlohy v západoevropské architektuře, veřejné stavby či např. dosud opomíjený běžný měšťanský dům nebo detaily stavby Karlova mostu. 700. výročí narození Karla IV. tak bylo mimořádnou příležitostí, která umožnila zpřístupnit výsledky dosavadního vyhodnocování dostupných pramenů a jejich atraktivní zpřístupnění nejen odborné, ale i širší veřejnosti.

Koncepce výstavy: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. a Mgr. Jan Hasil, Ph.D.

Autorský kolektiv

odborné texty a expertní činnost:

Ivana Boháčová – Michal Beránek – Tomasz Cymbalak – Jan Hasil – Jan Havrda – Vojtěch Kašpar – Jaroslav Podliska – Adéla Pokorná – Kateřina Samojská – Matouš Semerád – Petr Starec – Ondřej Šefců – Anna Ždárská

výtvarná a grafická spolupráce, animace a prezentační technologie:

Ondřej Kačer – Zuzana Kačerová – Zdeněk Mazač – Tomáš Musílek – Josef Nechvátal – Petr Vavrečka – Martin Frouz

Zvláštní poděkování náleží:

Ing. arch. Vojtěchu Dvořákovi, Ing. arch. Františku Kašičkovi, Muzeu hl. města Prahy a Muzeu Karlova mostu za poskytnutí podkladů a odborné konzultace, Ministerstvu kultury České republiky za finanční podporu projektu

Virtuální modely

Jedním z hlavních témat výstavy je výstavba Nového Města pražského. Běžně dostupným se poprvé stává návštěvníkům hypotetický model části gotické Prahy doby Karla IV., zachycující vývoj pravobřežní Prahy z důrazem na vznik Nového Města pražského.   V detailu je představena předpokládaná gotická zástavba okolí dnešní Spálené ulice a někdejšího židovského hřbitova.  Prohlídku dávno zaniklých vyjímečných památek a dominant Prahy Karla IV.  Prahy (kaple Božího Těla s ostatkovou věží na někdejším Dobytčím trhu a brána Špička na Vyšehradě) umožňuje 3D zobrazení a jeho animace, dostupná je i prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení.  Výjimečným exponátem výstavy je virtuální rekonstrukce stavby památky evropského významu, památky, která dosud plní svou funkci spojnice mezi oběma částmi historického jádra Prahy - Karlova mostu.  Mezi příklady z každodenního života gotické Prahy naleznete i vesnici v jejím tehdejším zázemí.  Její rekonstruovanou podobu přibližuje kromě animované prohlídky i zobrazení rozšířené reality dostupné v Klánovickém lese, kde kdysi stávala.

Z Pražského hradu: Samostatnou a volně navazující částí výstavy je virtuální prohlídka některých výjimečných a oku běžného návštěvníka nepřístupných památek z gotické části katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

 

Témata

Datum vložení: 7.12.2016 | Datum aktualizace: 29.5.2020
Autor: Ivana Boháčová