Raně středověká keramika z Hradčan

Praha 1, Praha 6, Hradčany

základní charakteristika raně středověké keramiky pražského výrobního okruhu (9.-12. století)

Charakteristika pražské raně středověké keramiky

Středověkou keramiku, s níž se při archeologickém výzkumu v pražském prostředí setkáváme, lze podle jejích charakteristických technologických i morfologických vlastností členit do několika základních skupin. Specifické postavení mezi nimi zaujímá technologicky a užitým typem hrnčiny značně uniformní keramika převážně světlých šedých odstínů (tzv. šedá řada). Kromě toho, že tento typ hrnčiny byl v podstatné části mladší fáze raného středověku jednoznačně dominantní, jde o keramiku, která je charakteristická výraznou morfologií okrajů a jejími rychlými proměnami v čase.

Různorodost keramické produkce je naopak obecně známým a charakteristickým projevem starší fáze raně středověkého období a pak také období jeho závěru, v němž se již projevuje nástup kultury vrcholného středověku. Kontinuální vývoj raně středověké keramiky počínaje nejpozději mladší fází středohradištního období (tj. průběhem 2. pol. 9. století) a přechodným obdobím přelomu raného a vrcholného středověku (v závěru 12. a nejpozději v průběhu prvé třetiny 13. stol.  konče), lze sledovat především v souvrstvích dokumentujících vývoj levobřeží historického jádra pražské sídelní aglomerace, tedy Hradčan a Malé Strany.

Šedá řada keramiky je obecný pojem, zavedený Z. Smetánkou (1973). Později byl využíván k označování keramické hmoty, typické zejména pro nádoby s kalichovitou i zduřelou profilací okraje z Prahy a jejího širšího okolí (např. Klápště – Smetánka – Dragoun 1983, 417). Širší barevná škála provází ovšem i tyto nádoby, hnědé odstíny jsou např. u nádob s kalichovitými okraji četnější v mladší fázi jejich výskytu, někdy se objevují společně s bílou úpravou povrchu. Šedé odstíny ale jednoznačně převažují.

Praha a její region

Charakteristické markantní znaky pražské keramiky jsou spojené vesměs právě s hrnčinou šedé řady, která zaujímala dominantní postavení více než tři století, mladší fází středohradištního období počínaje a nejstarší fází vrcholného středověku konče a s rychlou proměnou morfologie okrajů, které ji provázejí. Tyto znaky dovolují její snadnou identifikovatelnost a umožňují tuto specifickou část pražské keramiky vydělit mezi produkcí jiných regionů. Proto je také poměrně snadné mapovat výskyt této keramiky mimo vlastní území Prahy a jejího bezprostředního okolí. Přesto, že zatím jde o komparaci makroskopickou, která není založena na exaktních analýzách keramické hmoty, je možné konstatovat, že s výskytem keramiky tzv. pražského okruhu, jak byla tato keramika pracovně nazvána, lze počítat nejméně na území středních Čech. Současně je pro toto území, které lze označit za sféru identického výrobního a distribučního okruhu, předpokládána a zčásti i ověřena (viz níže), shodná chronologie jejího výskytu. To rozhodně platí pro mladší horizont středohradištní keramiky a unifikovanou keramiku mladší fáze mladohradištního období. Změnu pozorujeme v době, kdy keramika s kalichovitou profilací okraje ztrácí své dominantní postavení a je vystřídána heterogenní keramickou produkcí. Zatímco v Praze je tento horizont charakteristický především nástupem keramiky šedé řady se zduřelými okraji, z jejího širšího okolí se šedá řada postupně vytrácí a keramické skupiny a třídy, které v Praze nástup zduřelého okraje a jeho další vývoj provázejí, naopak nabývají na významu. Tento jev byl zaznamenán ve Staré Boleslavi (Boháčová 2003, 454, 466), nověji byl konstatován např. i na dalších lokalitách východně od Prahy (např. Královice, výzkum 2012 a 2013 I. Štefan – J. Hasil, FF UK). Nemůžeme tak vyloučit, že v této době dochází ke změně v distribuci keramického zboží či útlumu dominantního postavení Prahy.

Další typy hrnčiny známé z pražského prostředí a ze shodného distribučního tj. středočeského okruhu mohou pocházet z kterékoliv jeho části a určení jejich provenience je otázkou budoucího studia. To se týká např. nápadné červenohnědé keramiky se zřetelným podílem slídy a markatním podílem často ostrohranného ostřiva (např. nádoby s tzv. velkými vzhrůru vytaženými okraji), která  se objevuje v nejmladší fázi raného středověku a přetrvává i mezi keramickou produkcí vrcholého středověku. Za typickou je považována právě především v oblastech východě od Prahy (Černokostelecko, zmíněné nejmladší raně středověké situace ve Staré Boleslavi), výrazně je ovšem zastoupena i v Praze.

Přírodovědné analýzy v historické keramikologii a možnosti jejich využití (petrografie, geologie – mikroskopie, rentgenografie, chemické analýzy)

Oblastí, které by bylo vhodné u keramické produkce zkoumat exaktními analýzami je celá řada. Mezi témata studovaná nejčastěji v souvislosti s otázkami proměn keramiky v čase náleží složení keramické hmoty. Rozdíly, které lze v jednotlivých typech suroviny zachytit, mohou odrážet rozdíly v surovinových zdrojích, v technologii výroby i vlastnostech hrnčiny. Cílem těchto analýz je tedy zejména

1) identifikace surovinových zdrojů pojiva a ostřiva hrnčiny, ověření jejich totožnosti či rozdílnosti, evidence importů,

2) studium technologie výroby a jejího vývoje (hmota, formování, výpal),

3) vlastnosti výrobku a možnosti, případně doklady jeho využití (nasákavost, přímý styk s ohněm, ulpělé potraviny, využití v dalších technologických procesech) a v neposlední řadě

4) možnost exaktního ověření vesměs subjektivních výsledků makroskopického studia, včetně získání detailní dokumentace povrchu a řezu keramickým zlomkem (někdy nábrusu nebo i výbrusu v makro i mikroměřítku.

 

Nábrus je technicky dokonale upravená plocha řezu keramickým zlomkem, výbrus je průhledný většinou nekrytý preparát o síle nejčastěji 0,03 mm, seříznutý z této plochy vesměs pro potřeby mikroskopického pozorování. Pro speciální analýzy může být pořízen krytý výbrus, který však není pouhým okem již pozorovatelný.

Studium historické keramiky v Čechách pomocí exaktních analýz není z objektivních důvodů zatím nijak systematicky rozvíjeno. Neexistuje totiž pracoviště, které by bylo schopno dlouhodobě věnovat pozornost otázkám, jejichž řešení vyžaduje soustavnou kooperaci geologických (geologie, pedologie, petrografie, mineralogie) a chemických profesí a archeologa, a zejména rozvoji metodiky takového studia. Výběr analyzovaného materiálu bývá v podstatě náhodný, závislý na pohledu archeologa, který však je z pohledu exaktních metod v nejlepším případě poučeným zájemcem, ne však plnohodnotným partnerem pro interpretaci získaných dat.

Lokality ze středověkého období, jejichž keramika byla (ne jako solitérní předmět, ale jako definovaný soubor) zkoumána pomocí exaktních metod, jsou i v rámci celé České republiky nečetné.

Fyzikálně-chemické analýzy mohou zodpovědět otázky provenience, použití a zpracování suroviny. Exaktním způsobem dokumentují složení použitého pojiva a ostřiva a vzniklou strukturu a mikrostrukturu hmoty (chemické a petrografické složení, homogenita či heterogenita suroviny, velikost, tvar, vytříděnost a orientaci hrubých částic a pórů a poměr jednotlivých komponent hrnčiny, tj. pojivo:ostřivo:porosita) a způsob zpracování (poměr ostřiva a pojiva, formování, výpal) či fyzikální vlastnosti hmoty a technické vlastnosti nádoby (nasákavost, pórovitost, křehkost, objemové parametry). Složení a struktura hrnčiny je studována mikropetrografií s využitím optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, dále pomocí rentgenové fluorescenční analýzy (XRF), mineralogické složení pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD). Většinou jde o analýzy dílčím způsobem destruktivní, pro něž je zapotřebí výbrus nebo nábrus keramického střepu, odebrání malé části keramické hmoty, případně se jedná o analýzu bodovou, jejíž výpověď je limitována právě náhodností odběru vzorku a jeho velikostí. V posledních letech se kromě toho objevují i pokusy o využití keramiky v oblasti chronometrie – testována je možnost datování archeologizovaných keramických zlomků pomocí termoluminiscence (TL-dating).

hmotná kultura

k.ú. lokalita - areál region datace materiál typ souboru - identifikátor
raný středověk keramika referenční soubor_vzorník
centrální sídliště PH_A, PH_B1, PH_B2, PH_C

Datum vložení: 11.10.2016 | Datum aktualizace: 10.2.2017
Autor: Ivana Boháčová

Použité prameny:
  • Boháčová, I. 2011: Prague, Budeč and Boleslav. The reflection of state formation in Early Medieval archaeological sources. In: Macháček, J.; Ungerman, Š., Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 371-395.
  • Boháčová, I. 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší fortifikační systémy – Die Prager Burg und ihre ältesten Befestigungssysteme. In: Ježek, M. – Klápště, J. (eds.), Mediaevalia archaeologica 3, 179-301.
  • Boháčová, I. 1996: Nejstarší horizonty Severního traktu Pražského hradu a jejich keramický inventář, in: Slowiansczyzna w Europie sredniowiecznej 1, Wroclaw, 215 – 325.
  • Boháčová, I. 1996: Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu – Die älteste stratigraphierte Keramik und das Studium der frühmittelalterllichen befestigung der Prager Burg, Archeologia historica 21, 483-492
  • Boháčová, I. – Herichová, I. 2009: Raně středověký sídelní areál v západní části hradčanského ostrohu, Archeologica Pragensia 19/2008, 257-308.