Za archeologií v Praze

Pražské území je jediným téměř souvislým archeologickým nalezištěm, v němž se uchovalo obrovské množství archeologických památek – stop existence a života našich předků, žijících v dávné či méně dávné minulosti, dokladů historických dějů a událostí. Vedle objevů pravěkých sídlišť a pohřebišť z doby kamenné, bronzové či železné, poskytuje archeologie archeologie nezastupitelné prameny k poznání  významného mezníku v historii i vývoji osídlení pražské kotliny  – vznik Prahy a Pražského hradu jako centra českého státu v raném středověku, následný romach osídlení v jeho bezprostředním i vzdálenějším zázemí a posléze vznik a rozvoj pražských měst – Menšího, Starého a Nového Města pražského, které se staly jádrem Prahy v její dnešní podobě.

Nejautentičtějšími archeologickými památkami jsou ty, které se do dnešních dnů uchovaly tzv. in situ, tedy na místě. Některé z nich je možné běžně navštívit, jiné jsou dochovány na neveřejných místech a dostupné jen výjimečně, řada z nich zůstává skryta pod současným povrchem města.  V historickém jádru Prahy a jeho blízkosti jsou to  často torzovité pozůstatky obytných staveb či výrobních objektů, pohřebišť a někdy i ve značném rozsahu dochované konstrukce středověkých domů, církevních staveb nebo opevnění.  Řadu autentických památek můžeme dosud obdivovat v areálech dvou pražských hradů Pražského hradu a Vyšehradu, za hranicemi historických měst jsou to zejména nepřehlédnutené areály pravěkých a raně středověkých opevněných center – např. šárecké hradiště, hradiště Zámka či Butovice a mnohá další.  K méně nápadným náleží pozůstatky středověkých vsí (např. zaniklá středověká vesnice Hol).

Co zde naleznete?

Portál praha-archeologicka.cz přináší celou řadu informací o pestré škále archeologických památek i archeologických nalezišť na území hl. města Prahy. Sekce za archeologií v Praze je tvořena dvěma kategoriemi informací. Naleznete zde tipy na výlety – výběr zajímavých archeologických památek či nalezišť, i náměty na kratší či delší procházky městem a jeho nejbližším zázemím. K oběma těmto kategoriím můžete získat základní informace v prezentacích.  Prezentace, které se vztahují k tipům na výlety či vycházkám, obsahují kromě charakteristitky památky, jejího významu, obrazové dokumentace či odkazů na literaturu také informace o dostupnosti památky a možnostech přístupu k ní, kategorie vycházky pak i  její rámcový itinerář.

Jak budou data zobrazena?

Data sekce za archeologií v Praze mohou být zobrazována formou výpisu na stránce datového zobrazení (stránka DATA) nebo grafickými symboly  typu prezentace v mapových podkladech (stránka MAPA).  Kategorie památek, soustředěná v sekci tipy na výlety, je standardně provázena prezentacemi, doplněnými obrazovou i textovou dokumentací, zeměpisnými souřadnicemi, jednoduchými  ikonami, které charakterizují typ, dataci či význam památky i odkazy na další zdroje informací.  Vycházky znázorňuje linie nabízené trasy, provázená body zájmu, k nimž existuje vždy základní charakteristika případně přímo prezentace.

Jak data vyhledávat a třídit?

V sekci za archeologií v Praze lze vyhledávat podle řady kritérií.Tipy na výlety mohou být provázány s místem nálezu a s konkrétním archeologickým výzkumem.  Výběr lze provádět jak v datovém zobrazení, tak v mapovém okně.  V tomto případě se výběr provádí kliknutím na symbol trychtýře u příslušné vrstvy. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví nabídka, s jejíž pomocí lze vyhledávat dle požadovaných kritérií (textově, podle jména autora či podle tematických štítků).