Praha archeologická

webová prezentace vybraných výsledků archeologického, stavebně historického i historického studia

Sekce, nazvaná Praha v minulosti představuje vybrané výsledky dlouhodobého poznávání vývoje a proměn pražské aglomerace. Určena je jak široké, tak odborné veřejnosti. Sekce je rozdělena do čtyř částí, zastupujících různé typy archeologických pramenů a s nimi svázaná témata archeologicko-historického studia Prahy. Lze zde čerpat jak informace, spojené s tématy ochrany, uchování a prezentace památek (archeologické památky, zaniklá architektura), seznámit se aktuálními poznatky o vývoji pražské topografie (Praha v minulosti) nebo s předměty z rozsáhlého pramenného fondu drobné hmotné kultury, shromažďovaného více než sto let (hmotná kultura).

Co zde naleznete?

Prvá část je věnována výjimečným archeologickým památkám, které se podařilo uchovat v místě jejich nálezu. Praha se pyšní řadou archeologických areálů, z nichž některé náleží k nejstarším prezentacím archeologických památek v Evropě. Může jít o památky veřejnosti známé i neznámé, z nich některé jsou i běžně přístupné, jiné ze známých památek jsou skryty pod současným povrchem města. Část zaniklá architektura si klade za cíl soustředit existující a postupně doplňovat nové základní informace o výsledcích archeologických či stavebně historických výzkumech stavebních konstrukcí a umožnit tak nejen studium konkrétních stavebních památek, ale i obecných proměn podoby historické Prahy z hlediska vývoje typů její zástavby, její topografie i funkčního členění. Jednou z prvních vrstev zpracovaných pro nový informační systém je výjimečný fenomén pražských románských domů, další by měla zatím na několika příkladech přiblížit velkorysou koncepci rozvoje Prahy za Karla IV. Praha v minulosti představí přehled výsledků archeologického bádání o nejstarší podobě Prahy a jejím postupném rozvoji napři. na takových tématech, jako je výstavba a proměny opevnění,  rozmístění pohřebních areálů a změny pohřebního ritu. Část věnovaná hmotné kultuře je určena jak pro prezentaci vybraných předmětů nebo jejich souborů široké veřejnosti, tak pro studijní účely.  Naleznete zde ukázky z bohatého fondu pražských archeologických nálezů, běžně veřejnosti nepřístupného, představeny budou soubory, charakteristické např. dobou svého vzniku či použitou technologií nebo surovinou, nebo jako produkce konkrétního typu řemeslné výroby, které mohou být i referenčními soubory pro konkrétní oblast bádání.

Jak budou data zobrazena?

Data sekce Praha v minulosti mohou být zobrazována formou výpisu na stránce datového zobrazení (stránka DATA) nebo grafickými symboly  typu prezentace v mapových podkladech (stránka MAPA).  Kategorie památek, soustředěná v sekci archeologické památky, je vesměs provázena prezentacemi, doplněnými obrazovou i textovou dokumentací, zeměpisnými souřadnicemi, jednoduchými  ikonami, které charakterizují typ, dataci či význam památky i odkazy na další zdroje informací.  Prezentace mohou doplňovat i sekce zaniklá architektura a hmotná kultura.

Jak data vyhledávat a třídit?

V sekci Praha v minulosti lze vyhledávat podle řady kritérií. Data jsou provázána s místem nálezu, v některých případech i s konkrétním archeologickým výzkumem.  Výběr lze provádět jak v datovém zobrazení, tak v mapovém okně.  V tomto případě se výběr provádí kliknutím na symbol trychtýře u příslušné vrstvy. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví nabídka, s jejíž pomocí lze vyhledávat dle požadovaných kritérií (zejm. chronologie, typologie, druh materiálu i některá další).