Památková péče

Úkolem sekce věnované památkové péči  -  co a jak je v Praze chráněno je zprostředkování informací široké veřejnosti o skladbě a povaze památkového fondu a stupních jejich ochrany na území hlavního města. Vedle obecných informací o památkovém fondu sledovaného území je hlavní pozornost soustředěna na prezentaci hodnot a památek archeologické povahy. Data této sekce vychází nebo jsou přímo přejímána z oborových databází vytvářených nebo spravovaných pracovišti Národního památkového ústavu prostřednictvím mapové služby. V prvé řadě jsou to základní informace o památkovém fondu soustředěné do Památkového katalogu, který je novým systémem evidence památek (aplikace spuštěna od roku 2015), obsahující komplexní údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a nově také k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká.  Archeologické hodnoty nejcennějších částí hlavního města prezentují významné archeologické plochy na území Pražské památkové rezervace. Vymezeny byly s cílem uchování nejhodnotnějšího vzorku dosud výrazněji nenarušeného podzemí města. Informace o památkovém fondu doplňují odkazy na jejich zobrazení na specializovaných oborových případně tematických geoportálech. Formou odkazů jsou zprostředkovány aktuální informace o legislativě týkající se památkové péče a ochrany kulturního dědictví, včetně mezinárodních úmluv přijatých Českou republikou.

Co zde naleznete?

Cílem sekce je usnadnit přístup k informacím pro oblast památkové péče a umožnit tak kvalifikované rozhodování a hospodaření s kulturním dědictvím zejména v oblasti archeologických památek.  Sekce je tvořena čtyřmi částmi.  Zahrnuje významné archeologické plochy na území Pražské památkové rezervace,  chráněná území, kulturní památky a stav historických terénů.

Významné archeologické plochy na území Pražské památkové rezervace jsou definovány jako lokality s mimořádně dobře dochovanými archeologickými terény, které byly v prostoru Pražské památkové rezervace vytipovány jako nejcennější a vyžadují zvýšenou ochranu. Data byla vytvořena a pracovníky územně odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze ve spolupráci s dalšími pražskými archeology a jsou touto institucí pravidelně revidována.

Dílčí sekce chráněná území a kulturní památky obsahují  informace o skladbě a povaze památkového fondu na území hlavního města Prahy a úrovních jeho ochrany (typ a stav, evidence, právní akty), přejímané z evi­dence Národního památkového ústavu (http://www.pamatkovykatalog.cz/).

Stav historických terénů na území Pražské památkové rezervace zachycuje mapa plošného rozsahu reliktů terénů, které již postrádají antropogenní nadloží. Jde tedy o místa s odstraněnou archeologickou vrstvou (sklepy, suterény novostaveb, podpovrchové dopravní stavby aj.). Data byla vytvořena územně odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Praze a v rámci projektu aktualizována.

Jak budou data zobrazena?

Data v sekcích kulturní památky a chráněná území, která jsou spravována generálním ředitelstvím NPÚ,  lze prohlížet v mapovém i datovém zobrazení, přičemž prvá kategorie je zobrazena bodově (případně shluky bodů v zobrazení většího měřítka), druhá plošně.   V obou typech zobrazení prohlížet i data spravovaná ISS_APP, tj. významné archeologické plochy a stav archeologických terénů. Poslední část neobsahuje žádná popisná data s výjimkou údajů o 1. či 2. suterénním podlaží.

Jak vyhledávat a třídit?

Vyhledávat a třídit lze opět pomocí filtračního formuláře jak v datovém zobrazení, tak v mapovém okně.  Výběr provádí kliknutím na symbol trychtýře u příslušné vrstvy. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví nabídka, s jejíž pomocí lze vyhledávat dle požadovaných kritérií.