Interdisciplinae

prezentace archeologických pramenů a dat z oblasti interdisciplinárního výzkumu

Sekce věnovaná oblasti interdisciplinárního výzkumu v pražské archeologii si klade za cíl vytvořit prostředí, kde lze soustředit a průběžně aktualizovat informace o realizovaných analýzách z různých oborů vědních činností, s nimiž archeologie spolupracuje.

V pražské archeologii se mezioborové studium využívající moderní přístroje a metody přírodních věd ve větší míře prosadilo až v posledních desetiletích minulého století. Platí to i o oborech, které se věnují rozmanitým oblastem studia z oblasti živé a neživé přírody, jakými jsou geologie a botanika, které vstoupily do archeologických témat v Praze již v meziválečném období. Systematickou mezioborovou spolupráci se tehdy ještě rozvinout nepodařilo. Archeologické nálezy mohou být dnes analyzovány nepřebernou řadou různých typů metod, zaznamenávajících jejich fyzikální či chemické vlastnosti, ať již jde o předměty z kovů, keramiky či rozmanité přírodniny. Díky těmto analýzám je možné získat o těchto nálezech nekonečné množství nových a dříve nedostupných informací. S pomocí přírodovědných analýz jsou řešena taková konkrétní archeologická témata jako např. rozmanitost přírodního a životního prostředí, způsob využívání okolního světa člověkem či naopak doklady vlivu člověka jeho okolí, dále otázky zdrojů a struktury využívaných surovin či plodin, problematika technologií a jejich vývoje, i oblast vztahů a intenzity kontaktů mezi lidmi v rámci mikro i makroregionů. Nezbytná pro vyhodnocování těchto pramenů je nejen systematická spolupráce mezi řadou různých oborů, ale i vzájemná informovanost jak o možných zdrojích vzorků pro exaktní analýzy, tak o rychle se rozvíjejících možnostech těchto analýz. 

Naší snahou je proto zpřístupnit alespoň základní informace o již existujících analýzách, a případně, nebrání-li tomu okolnosti, postupně zpřístupňovat i výsledky těchto analýz.

Výsledky těchto obvykle finančně náročných analýz často nejsou odborné veřejnosti dostupné a v některých případech k ní nepronikne ani informace o tom, že analýza určitého typu či nálezu byla realizována. Je tomu tak přesto, že současně s rozmachem nových technologií se objevuje celá řada různých specializovaných informačních systémů, postihujících různě zaměřenými oborovými databázemi některá témata mezioborové spolupráce v archeologii. Využitelnost těchto informací pro odbornou veřejnost je ale problematická a to i v případě tak archeologicky exponovaného území, jakým je Praha. Absence centrální evidence analýz archeologických pramenů je tak významnou překážkou nejen mezioborové spolupráce, ale i takového rozvoje poznání historie Prahy, který by odpovídal dnešním možnostem vědy a moderní společnosti.

V posledních letech se sice stávají odborné protokoly standardní součástí zpráv pro investory či nálezových zpráv. V případech, kdy k analýzám dochází s větším odstupem od terénního výzkumu např. v souvislosti s přípravou rozsáhlejších publikací, zůstávají ale odborné zprávy roztroušeny v archivech archeologických organizací, v horších případech uloženy v šuplících či počítačích archeologů či jejich autorů.

Sekce Interdisciplinae otevírá zcela novou možnost jednoduché a průběžné aktualizace informací o mezioborovém studiu a jeho výsledcích a to přímo autory archeologických výzkumů, z nichž byl analyzovaný materiál získán, případně příslušnými spolupracujícími specialisty.

 

Co zde naleznete?

Sekce je členěna do čtyř hlavních kategorií: přírodní vědy, archivní prameny, stavebně historické průzkumy, geologické body

Data zde obsažená budou zahrnovat dostupné základní informace o původu souboru vzorků nebo dat, jejich typu, charakteru či množství, informace o autorovi analýzy a příslušné odkazy na původní zdroj dat či informací, případně i odkaz na dokument digitálního archivu ARÚ Praha či jiné instituce. V rámci IIS_APP bude možné nejen ve webovém prostředí doplňovat informace o nových prováděných analýzách a jejich typech, ale průběžně informovat i o jejich výsledcích. Speciální, např. chronometrické analýzy (typicky dendrochronologie, 14C) ale i další typy analýz bude možné evidovat do úrovně jednotlivých vzorků, což umožní jak široké využití získaných unikátních dat, tak např. i posouzení oprávněnosti předložených interpretací. Součástí této sekce by měla být i dlouhodobě postrádaná srovnávací databáze vybraných referenčních souborů keramiky z Prahy a jejího blízkého okolí, případně ve zdůvodněných případech i dalších lokalit.

Zdrojem dat jsou písemnosti archivu ARÚ Praha, některých jeho detašovaných a specializovaných pracovišť a z archivů spolupracujících pražských institucí či spolupracujících specialistů. Data nemusí pocházet výhradně z analýz archeologických pramenů, mohou být výsledkem i dalších průzkumů, s archeologickým výzkumem nebo s jeho vyhodnocením související.

Jak budou data zobrazena?

Data sekce Interdisciplinae mohou být zobrazována formou výpisu na stránce datového zobrazení (stránka DATA) nebo symbolickými ikonami  typu realizovaných analýz v mapových podkladech (stránka MAPA).  Ve vybraných případech budou výsledky analýz představeny i prezentacemi, doplněnými obrazovou i textovou dokumentací či odkazy na další zdroje informací.

Jak data vyhledávat a třídit?

V sekci Interdisciplinae  lze vyhledávat podle řady kritérií. Analýzy mohou být provázány s místem nálezu a konkrétním archeologickým výzkumem, mohou se ale týkat i vzorků různého původu, studovaného konkrétním typem analýzy nebo souboru předmětů s určitými vlastnostmi, např. části muzejní sbírky. Výběr lze omezit řadou vlastností vzorků, materiálem, stářím nálezů, typem analýzy i např. místem původu vzorků. Výběr lze provádět jak v datech, tak v mapovém okně.  V prezentacích, které mohou být zaměřeny svou formou i více směrem k nejširší veřejnosti a obsahovat i informace obecnějšího charakteru či syntézy získaných poznatků, lze vyhledávat pomocí štítků.